ပျီႇတုၸိတ်ႉၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇဝႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်ၼႆ​သေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ) ပျီႇတုၸိတ်ႉ တပ်ႉ (64) ပႅတ်ႉလႅၼ်ႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇ ဢႃႇယု (60) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵႂႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸေႈတွၼ်ႈပူႇထဝ်ႈ(ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ)၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဢွၵ်ႇ​ၼႄဝႆႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉပႅတ်ႉလႅၼ်ဝႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်ၼႆ​သေ ꩡႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ႁူၺ်းဢဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇ ၵႂႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ၵူၼ်းထဝ်ႈၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်​သေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယု 60-70 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈမႃးႁွင်ႉၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ မႃးႁွင်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ်မႃးႁွင်ႉ​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇၸွမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇၶဝ် ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၽႅဝ်မႃးတီႈတပ်ႉၼႆႉ ​တေလႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆ ​တေလႆႈယူႇၼႂ်းတပ်ႉသွင်ဝူင်ႈသေ ၽိုၵ်းသွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် ၵူၼ်းထဝ်ၵူၼ်း​ၵႄႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ− ပျီႇတုၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ် ၵူၼ်းလူင်ဢၼ်မီး​ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ​သေ မႃးႁူၺ်းႁွင်ႉ​လႄႈ ၸင်ႇၸွမ်းၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ​တႄႉ ဢမ်ႇပႃးၵႂႃႇ​သေ​ၵေႃႉ သင်ဝႃႈတၢမ်တူဝ်ၶဝ်​ၵေႃႉမႃးႁွင်ႉႁင်းၵူၺ်းတႄႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ​တေဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈဢၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၶဝ် ၵူၼ်းဢၼ်မီး​ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ​သေ မႃးႁွင်ႉႁူၺ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း​လႄႈ ႁႂ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ ႁူၺ်းႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ လိူဝ်​သေၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ်တဵမ်ၸႂ်ပႃးၸႂ် တႃႇၶဝ်ႈသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇတိုၵ်းပႅတ်ႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း​ၸႄႈဝဵင်း ၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး၊ ​ၸေႈဝဵင်းၼွင်မူၼ်း၊ ​ၸေႈဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပျီႇတုၸိတ်ႉၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူးၼႆႉ လႆႈတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2006 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း