ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း

ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸပ်းၽၢၵ်ႇ ပၼ်ႁႅင်းသေၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း ပေႃးတေႁၼ်ၽိတ်း လႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းမႃး ၽၢႆႇၸုမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵူႈလၢႆးတၢင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ  ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်းဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼိူဝ် Social Media ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 ၵေႃႈ မီးၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၼႆသေ မီးၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ သေၸုမ်းၸုမ်း တင်ႈၸႂ် ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းဢွၵ်ႇမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) သေ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း PPST သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လွင်ႈဝႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ NUG လႄႈ RCSS ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၵူၺ်းၼႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၽူႈတိတ်းတၢမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း