ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်

သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ Clip Video (2) ဢၼ် မိူဝ်ၵႂႃႇၼိူဝ် Online ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၵႃးတၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄႉ တေပဵၼ် Clip Video ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး  ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ Clip Video ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တႄႇၽႄႈတိုၼ်းၵႂႃႇ ၼိူဝ် Online ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 January 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 January 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Online ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Online ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သႃႇၼီႇၺဵင်း လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဝၼ်ႇၼထုၼ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 January 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2020 ၼႆႉ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် (38) ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း (75) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း