ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းၵူဝ်း မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တႄႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵူဝ်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽေႃႇၵျူင်ႇ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ 2 လင်၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 6 ၵေႃႉ တႃႇ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇပၢႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်ၵွင်း ၽၢႆႇသိုၵ်း MNDAA ယူႇထႅင်ႈၵွင်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း၊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝၢၼ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (4) လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 400 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇတီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းပႅတ်ႈၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ် July 2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ 1,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း