ပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ ၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းၼိုင်ႈသီႇတူဝ်ၼၼ်ႉ လၢမ်းၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸွမ်း ၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ပွၵ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၸွႆႈပႃးလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသၢႆၸႂ်ၸွမ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယၢင်းလႅင် (Karenni Human Rights Group- KHRG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 1111 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 13 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယိင်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ်တူဝ်တၢႆလႆႈမီး 3 ၵေႃႉသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉသေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး 15 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊ သၢႆမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆမၢႆဢၼ် ၸုမ်း KHRG ၵဵပ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တႄႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းလႄႈ လူတ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းဝႆႉတီႈ တၵသ ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ “လူတ်ႉၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2023 ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတီႈ တၵသ ဝႆႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉႁုဝႃႈပဵၼ် လူတ်ႉလွႆၵေႃႇၶမ်းဝႆႉၵူၺ်း၊ ၸွင်ႇပႃးလူတ်ႉၸုမ်းလႂ်ထႅင်ႈတႄႉဢမ်ႇပႆႇႁု၊ ဢေႇသုတ်းၵေႃႈ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 6 လမ်းၼႆႉ” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယၢင်းလႅင်ၼၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်  ၽၢႆႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းဝႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 11 ၵေႃႉ ၵူၼ်းယိင်း 4 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁုၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ KNDF ၼၼ်ႉထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 6 လႄႈ ၶမယ 425 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ 66 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လွႆၵေႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်လူမ်ႇတိုၵ်း လူႉတၢႆတင်းၼမ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႇ 32 ၵေႃႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်သေလႄႈ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ 128 လဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း