ပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆပႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ႁိမ်းႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉ ၶလယ (54) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ တပ်ႉ ၶလယ (54) ၼၼ်ႉ တေႇပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 19:30 မူင်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်းၼႆႉ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵွင်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇယူႇၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၼႆႉ မီးယူႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 14 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶိုၼ်း သဵင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်း 10:00 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 102 ဢၼ်ယူႇတီႈ တီႇမေႃးသူဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ဝၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လႆႈႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢႃႇယု 15 လႄႈ 16  သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဢွင်ႈပၢႆႈၽေးသေ ဢၢၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇတေႃးတူႇ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ 3 ၵေႃႉ (ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ)  ၵေႃႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ ပႆႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယူႇသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႄႈ ၸွမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၸႂ် တႃႇတေႁႃ သိုဝ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 September 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆႇၵေႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ 11 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉၼႆႉ မီးယူႇ ၼိုင်ႈသႅၼ်ပၢႆ ဝၢႆးလင်ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ဢၼ်ယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း