ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 30 လႄႈ ၽၢႆႇ PDF လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ

ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021  ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း (CDF) လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 31 July 2021 ၼႆႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း (CDF) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ၊ ၵၼ်ပလတ်ႉ လႄႈ မတူႇပီႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) သေ တိုၵ်းတေႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်း လႆႈပဵၼ်ယူႇ မွၵ်ႈ 8 ပွၵ်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း (CDF) လႆႈတူၵ်းသူမ်းယူႇ 14 ၵေႃႉ သေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆယူႇ မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သွင်ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CDF လၢတ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 July 2021 ၼၼ်ႉ CDF လႄႈ CNF ႁူမ်ႈၵၼ် သေ လႆႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်း မၵူၺ်းဢဵင်ႇၼူး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉၼၼ်ႉယူႇသေ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႆႈဢဝ်ၶိုၼ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး CDF ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းၵၼ်ပလတ်ႉ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇလိူၵ်ႉ ႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉၵေႃႈ  ၾူၼ်တူၵ်း ထတ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႇၽေး တေႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႁႅင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း