ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼႆ ၸုမ်း PKPF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလူႉလႅဝ် ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၽၢႆႇတၢင်းႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပွႆႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇယဝ်ႉလၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈၸဵပ်းမၢတ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – PKPF

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း