ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 −16 September 2021 ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (Karenni Army – KA) လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း KA ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင် တူၵ်းသုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ယွၼ်ႉတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (KNDF) ၶဝ် ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉသေ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ၊၊

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇTachileik News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း KA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃးပူဝ်းၸီႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်ႇပျႃႉ 6 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃးပူဝ်းၸီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႇၵၢၼ်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – PKPF

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း