ပၢင်တိုၵ်းၵၢင်မိူင်းသူႇတၢၼ်ႇ ပႆႇဝၢႆး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ပၢႆႈၽေးၼမ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ RSF ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇထၢတ်ႈပႆႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်း သေဢမ်ႇၵႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ ပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇ တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ RSF လႆႈသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Khartoum မိူင်းသူႇတၢၼ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Landmark ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသူႇ တၢၼ်ႇ (Sudan War Monitor) ၼၼ်ႉ လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ RSF လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း လူမ်ႇတိုၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းသူႇတၢၼ်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ႁူမ်ႈပႃး တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆလၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းသူႇတၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် April 2023 ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉမွၵ်ႈ 7,500 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းၸွမ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း