ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း KNDF လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်ယူႇမွၵ်ႈ 25 မိၼိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈသွင်ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (KNDF) တႄႉလွတ်ႈၽေးလီယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းသွင်ၽၢႆ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လူႉလႅဝ်ယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ တေႃးပူဝ်းၸီႇ (ဒေါပိုးစီ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၼ်ႇပျႃႉ 6 လၵ်း (စံပြ ၆ မိုင်) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ KNDF တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း