ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 65 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 100 ပၢႆ

KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း 133 ပွၵ်ႈသေ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 65 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 101 ၵေႃႉ၊ လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 2 လမ်း၊ မႃႉလႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 တူဝ် လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 တူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 25 ပွၵ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး 7 လုၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး BGF ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 5 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNLA ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵလႄႇတူဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မိူင်းယၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်း KNU/KNLA 2 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇ 4 လဝ်း သေ ၽၢႆႇ KNU/KNLA ၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵိၼ် မူ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း/ၵႂၢႆး သတ်းလဵင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းဢဝ်ၵိၼ်လၢႆ သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵဵပ်းသဵင်ႈမၢႆမၼ်း လီလီ ဝႃႈၼႆ။

 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း