ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း  ၸုမ်း CDF ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ မိူင်းၶျၢင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း CDF ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30 မူင်း သေ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 6 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်း CDF ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်သေ ထွႆဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်း CDF ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉသေ ၵွပ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း