ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNU ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9-10 November 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 22 ပွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU/KNLA တပ်ႉၸုမ်း 5 ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 23 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:30 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းထီးလႄႇပူႇ လႄႈ ယၼ်ႇဢွင်ႇမျိတ်ႉ ဢိူင်ႇမထေႃး ၸႄႈဝဵင်းတွႆႇလူဝ်း 13 ပွၵ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:40 မူင်း သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူဝ်ႇၵီႇ ဢိူင်ႇၽလႃႇၶူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး 2 ပွၵ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း ၶိုၼ်းလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမထေႃး လႄႈ   ဝၢၼ်ႈထုၺ်ႇတီးဢူႇ 1 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 10 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမထေႃး လႄႈ ထုၺ်ႇတီးဢူႇ ဢိူင်ႇမထေႃး ၸႄႈဝဵင်းတွႆႇလူဝ်း 2 ပွၵ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈတမေႇၶီး ဢိူင်ႇၶေးပူ ၸႄႈဝဵင်းလူႇတေႃး 2 ပွၵ်ႈ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၽႃပုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပူးတူဝ်ႇ 1 ပွၵ်ႈ၊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 14:08 မူင်း ၶိုၼ်းလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵေႃႇၵေႃႉထႃႇ ဢိူင်ႇပူးဢႃးတႄး ၸႄႈဝဵင်းပူးတူဝ်ႇ 1 ပွၵ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 22 ပွၵ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 23 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ KNU/KNLA တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းသုမ်းသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း (1) ဢိၵ်ႇ တပ်ႉၸုမ်း (5) KNU/KNLA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း