ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ယတေႉတွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ  ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး တီႈတိၼ်၊ ငွၵ်ႉသွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ပုမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်းသေ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ႁိုင်သေတႃႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 00 မူင်း ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း MI – 35 ၊ မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် June 2020 သဵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ၼႆသေ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်း တႃႇ 40 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ငိူင်ႉဢွၵ်ႇၶၢႆႉပၢႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉတၢၼ်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ဝဵင်းၸဵတ်ႉတူၺ်ႇ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် June ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶျဵင်ႇၶႃႇလီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ REC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးၸမ်ထိုင် 2 သႅၼ် ယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 10 May 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၶိူဝ်းယႂ်း၊  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢိၵ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်း (KNU) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ တဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉၼႄတၢင်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ လူလၢႆၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း