ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပဵၼ်ထႅင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၶေႃ ၊ ဢိူင်ႇပၢင်တႅင် ၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 06 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႅင် ဢိူင်ႇပၢင်တႅင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ မေႃးပၼ်းၸွမ်း တူၼ်းလွႆသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ပဵၼ်ထႅင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ဢိူင်ႇၼႃးၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇမႃးဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵူၺ်း − ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၽၢႆႇလဵဝ် တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈပျွင်ႇၶွင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႅင်းမီႈ တေႃႉတၢင်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်း သူင်ႇပၼ်ထႅင်ႈတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ႁႅင်းသိုၵ်း 200 ပၢႆ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်း တွင်ႇၶျေႇ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း