ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်း 15 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃး(Gangaw- PDF)  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃး တိူင်းမၵူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းယူႇမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Gangaw- PDF တႄႉ လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းသုမ်းသေၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) လႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 10 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈၽၢႆႇ Gangaw- PDF ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်းၶႃးသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 36 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်းၶႃး ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမျိၼ်ႇတႃး ၸႄႈဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းၼမ်လႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃး (Gangaw PDF) ၸင်ႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမျိၼ်ႇတႃး ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵၼ်ႉၵေႃးၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 20 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် 30 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမျိၼ်ႇတႃး လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း