ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသုမ်း 30 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်း PDF+KNDF လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် (ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင်) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF+KNDF တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF+KNDF ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼိုင်ႈလမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF+KNDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ လွႆၶွင်းမိူင်း လႄႈ လွႆသၢႆးမိူင်းပၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉ ၶလယ (422) မိူင်းပၢႆးၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတိုၵ်းလႆႈသေ ထိုင်တီႈလႆႈထွႆတပ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း