ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU တပ်ႉၸုမ်း 6 ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း BGF လူႉတၢႆ 87 ၵေႃႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ BGF သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း KNU/KNLA လႄႈ KNDO ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU တပ်ႉၸုမ်း 6 ၸႄႈတွၼ်ႈတူးပလႃႇယႃႇၼၼ်ႉ  တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် April 2022  တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 April 2022 ၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ BGF လူႉတၢႆ 87 ၵေႃႉ ၼႆ KNU/KNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU  တပ်ႉၸုမ်း 6 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၶဝ် ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း KNU/KNLA လႄႈ KNDO 55 ပၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း BGF လူႉတၢႆ 87 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 45 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNLA လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNDO လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 17 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃးထႅင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 8  ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸွမ်းထႅင်ႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ယႂ်ႇလူင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း