ပၢင်တိုၵ်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 မိူင်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး (Armenia) လႄႈ မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ (Azerbaijan) ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ် လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼမ်။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 – 28 September 2020  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး (Armenia) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ (Azerbaijan) လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ (Nagorno-Karabakh) ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်မႃး ႁိုင်လၢႆသိပ်းပီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2020  ၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ (Nagorno-Karabakh) ဢၼ်မီးႁႅင်းသိုၵ်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပၼ်ၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020   ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 16 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းသိုၵ်း မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ လႄႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် 30 ဢွင်ႈတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်တရူၼ်းထႅင်ႈ 20 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AP

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 67 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ 50 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ၵတ်းယဵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းတိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ်မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း