ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF+KNDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသုင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 40 ပၢႆ ႁႅင်းသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇသေ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢပ်ႈတေတူၵ်းသုမ်းၼမ်ယူႇ၊   ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ PDF + KNDF တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ လႄႈ ယိင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 20 ပီႊ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 20 လမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ – 7) ၊ ထႅင်ႈ 20 လမ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ဝဵင်းမိူင်းပၢႆးသေ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF + KNDF ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶွင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း