ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၼမ်

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 August 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ (575) လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ် ၽၢႆႇ MNDAA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း MNDAA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်၊ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်၊ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA မိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်းသုမ်းသေ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၢႆလၢႆဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း