ပၢင်တိုၵ်း ဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ ဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 130 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ  ဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ ဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ပၼ်ႁႃၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ (Nagorno-Karabakh) ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆ လႄႈ ၽူႈၼမ်း မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ပေႃးထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတၢင်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 92 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 94 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 27 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းတူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီး 131 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း SU-25 လႆႈထုၵ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း F-16 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းတူႇရၵီႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းၼိုင်ႈလမ်း လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ မိူင်းတူႇရၵီႇပၢၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄး ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင် ၸွမ်းၵၼ်တင်း ႁိူဝ်းမိၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်း ႁွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Security Council – UNSC) ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 15 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တင်းသွင်မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း