ပၢင်တိုၵ်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ သုတ်းသဵင်ႈ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထွၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ 2001-2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီႊ သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် Kenneth F. McKenzie Jr. ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ C-17 လမ်းလိုၼ်းသုတ်း လႆႈမိၼ်ဢွၵ်ႇဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ် မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 23:59 မူင်း ၵွၼ်ႇတေယၢင်ႈၶၢဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 31 မိၼိတ်ႉလဵဝ် ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ် မၵ်းမၢႆသဵၼ်ႈတၢႆပၼ် ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထိုင်တေမီး ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ISIS-K ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆ ထိုင်တီႈၵူၼ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလူႉတၢႆ 13 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူႉတၢႆၼမ်ထိုင် 169 ၵေႃႉသေတႃႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၽႅၼ်ၵၼ်ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: BBC

ပၢင်တိုၵ်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2001 ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Al-Qaeda ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပဵၼ် ဢူဝ်ႇသႃႇမႃႉ ပိၼ်ႇ လႃႇတဵၼ်ႇ (Osama bin Laden) ၸီႉသင်ႇႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၸုၼ်ႉတၢႆ ၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ (World Trade Center) သုၼ်ၵၢင်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ George W. Bush ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မွၵ်ႈ 3,000 ၵေႃႉသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2001 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်းသုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတေႃႉတၢင်ႇၶၢႆႉပၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ 116,700 ၵေႃႉ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း July 2021 ပူၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းယဝ်ႉ 122,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း