ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 : 00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း (10) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (4) လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ၵႃးလႃးတၢၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶီႇၼိူဝ်ႁိူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း (10) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈယွင်ႇၸုင်ႇ လႄႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈယွင်ႇၸုင်ႇ တၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ (30) မိၼိတ်ႉ ယဝ်ႉ ႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 : 00 မူင်း လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ (300) လုၵ်ႈ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း (2) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း မိူၼ်ၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူႈဝၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လႄႈ  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း (30) ၵေႃႉ လူႉတၢႆ (6) ၵေႃႉ  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉ တုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈဢူၵ်ႉၵျုတ်ႉ (အုပ်ကြွပ်) ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈယွင်ႇၸုင် (ရောင်စုံ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (10) ၵေႃႉ ၸင်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇႁိူဝ်လိူၼ် February 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းလိူၼ် March 2020 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈသိုၵ်းၶဝ်လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး ၾႆးမႆႈပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း