ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇလူႇတၢၼ်းၸူး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလီသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းၸူးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:30 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 RCSS ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း CEC, CLC လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇလူႇတၢၼ်းၸူးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝၢင်းသၢင်ႇၵၢၼ်းပၼ် ၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် တီႈၽၢႆႇၼႃႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ 9 ၸုမ်ႇယဝ်ႉသေ ပၢၼ်းတၵ်ႇၵႃႇၶိုၼ်းဢွၼ်ၼမ်း ၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပရိၵ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇလူႇတၢၼ်းၸူး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ

ဝၢႆးသေသင်ႇၶၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပရိၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပၢၼ်းတၵ်ႇၵႃႇ ၶိုၼ်းဢွၼ်လူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုတၢင်းလူႇယဝ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၸွမ်းၵၼ် လႄႈ ႁပ်ႉၽွၼ်းၵုသူဝ်ႇၸွမ်းၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵွင်ႉတူင်ႇမွၵ်ႇတီႈပၢႆလႅဝ်း သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ ယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇၸပ်းတဵၼ်း/တဵၼ်းႁွမ်  တီႈၶိူင်ႈၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်း လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် RCSS ၵေႃႈ လႆႈၸပ်းတဵၼ်း/တဵၼ်းႁွမ် လႄႈ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး တီႈၽၢႆႇၼႃႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ သေ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လပ်းတႃ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉယမ် သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ လႄႈ ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇလူႇတၢၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉ တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း တပ်ႉၸုမ်း 727 ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းၸူးႁုင်ႇႁၢင်ႈ သူမ်တဵတ်ႇၾႃႉၼရဵတ်ႉသူၼ် မႁႃႇရႃႇၸႃႇ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး /တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပရိၵ်ႈ ၽႄႈတိူၼ်းမႅတ်ႉတႃႇ ၽႃႇဝၼႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မင်ႇၵလႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈယိင်းမိူင်းထႆး ၸၢဝ်ႈၾႃႉၽတ်းသရၵိတ်ႇတီႇယႃႈၽႃႈ ၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 15:50 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸပ်းတဵၼ်း တီႈၶဵင်ႇၽြႃး၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸုၵ်းတၢင်းၼႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈယိင်း ၸၢဝ်ႈၾႃႉၽတ်းသရၵိတ်ႇတီႇယႃႈၽႃႈ သေ တၵ်ႉယမ် သိုပ်ႇပိုတ်ႇၽႃႁူမ်ႇဢုပ်းမွၵ်ႇ သေတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးၵႂႃႇ။ သိုပ်ၼၼ်ႉ ပူႇၸၢၼ် ဢွၼ်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ လူႇတၢၼ်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈပၼ်သိလ် လႄႈ လွတ်ႈႁေႃပၼ်ပရိၵ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသင်ႇၶၸဝ်ႈလွတ်ႈႁေႃးပရိၵ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႇတၢၼ်းဝတ်ႉထုၶူဝ်းလူႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇ ဝႆႈၽြႃး 3 ၵမ်းယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၼပ်ႉယမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈယိင်းသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈယွၼ်းသူးပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မီး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်လူင်၊ ၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 600 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း