ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼင်းမေး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွင်ႈတီႈၵုင်းၵျေႃႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ)

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2)/ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ႇလူႇတၢၼ်းထႃႇပၼႃႇ လုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇမီးဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ)

ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) မီးဝႆႉဝႃႈ လူႇတၢၼ်းဢႃးႁႃႇရ ၽူႈသဵင်ႈမုၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ တေႇဝတႃႇ ၸဝ်ႈတီႈၸဝ်ႈလိၼ်သေ သင်ႇၶၸဝ်ႈလွတ်ႈႁေႃး မႃႇတိၵႃႇ၊ ပၢင်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢသုၽ ပင်သၵူႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၢၼ်ႇၼႄပိုၼ်းတူဝ်ၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၽၢႆႇတႆး လႄႈ ၽၢႆႇထႆး)၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်လုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ ၶဝ်ႈထႃႇပၼႃႇ ၼႂ်းတီႈမၢႆၵိုမ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေ ပၢၼ်းတၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်လူႇဢၢပ်ႈၶူဝ်းတၢၼ်း၊ ဝၢႆးသေမႄႈၶၢဝ်လူႇ (မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၼွႆႉ) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုပ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ပေႃးထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢပ်ႈသွမ်းတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ သိုပ်ႇလဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ)

မိူဝ်ႈပီႊ 1958 ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸူႉတုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆသေ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ ၽွမ်ႉၸွမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21 May 1958 လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵွင်ႈ 7 လဝ်း ၵူၼ်း 31 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉသႅတ်ႉၸႃႇ လႄႈ ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ႁဵတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၼႆသေ လႆႈၵႂႃႇတင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႈ ပုင်ႇၵႅင်းမၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇတင်ႈတီႈ ႁူၺ်ႈပု ႁိမ်းမိူင်းၵျွတ်ႈ ၼင်ႇၵဝ် လႄႈ မီးဝႆႉ ပေႃႇလသီႇ 3 ၶေႃႈ (1) တေဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ (2) တိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး (3) ႁႂ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၼွႆႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 November 1996 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 64 ပီႊ။

 

ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 31 ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်လူင် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ)၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇသူႉ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼွႆႉဢိၼ်း၊ ၶုၼ်ႁၢၼ် လၢႆးဝူင်း၊ ပူႇပွႆး၊ ဝိၺႃး၊ ဢၢႆႈၼိူင်း၊ ဢၢႆႈလဵၵ်ႉ၊ ဢၢႆႈၼၼ်၊ ၵေႃးလီႇ၊ ၵုင်ႇၼ၊ ဢိင်ႇတ၊ ဢၢႆႈတၼ်၊ ဢၢႆႈပဝ်း၊ ဝႃႇရိင်ႇ၊ ဢၢႆႈၼေႇ၊ ၸိင်ႇတႃႇ၊ ပိင်ႇၺႃႇ၊ ၶွင်းဢွင်ႇ၊ ပူႇမိူင်းသွင်၊ ပၢၼ်းၵျီႇ၊ ၵၢၼ်းၸၢႆး၊ ပူႇပႃး၊ ပူႇမၢႆ၊ ၸႃႇရိင်ႇ၊ ပၼ်ႇတိ၊ ၸၢႆးၺူဝ်ႇ၊ ပူႇဢွင်ႇ၊ ထုၼ်းလူႇ၊ ဢၢႆႈၶိူင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈထဝ်ႈၶိူင်ႇ (ဢၢႆႈၶိူင်ႈ) ၵေႃႉမီးသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 31 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇၶဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးပၢတ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ပေႃႈထဝ်ႈၶိူင်ႇၵေႃႈလႆႈလူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃႇယု လႆႈ 89 ပီႊ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း