ပၢင်ထႃႇပၼႃႇ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း  ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ဢွင်ႈတီႈလီ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႊ ဝၼ်းထီႉ−18 May 2023 ဝၼ်းၽတ်း သေ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:00 ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈပွၵ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဢွင်ႈတီႈပၢင်ထႃႇပၼႃႇ တႃႇႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း မွၵ်ႇယႃႈၶဝ်ႈတႅၵ်ႇၶူဝ်းလူႇတၢင်းတၢၼ်းၸွမ်း၊ ယၢမ်း 08:30 မူင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်း 09:09 မူင်း ႁူဝ်လူႇဢွၼ်ၵၼ်ႇတေႃးႁပ်ႉသိၼ်တီႈ ၽြႃး တြႃး သင်ႇၶႃႇ သေ ယၢမ်း 09:30 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းၵၢင် လႆႈၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၢၼ် တီႈၶူဝ်းလူႇဢၼ်ထႃႇပၼႃႇ လႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵျွႃႉႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ထႃႇပၼႃႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးယဝ်ႉ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်လူႇၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပရိၵ်ႈမႅတ်ႉတႃႇ၊ လွတ်ႈႁေႃးၵမ်ႉၽဝႃႇ ပၼ်ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ လႄႈၵၢပ်ႈၶူဝ်းလူႇ ၽႄၵုသူဝ်ႇ ၵၼ်ႇတေႃးလူပ်းလင်သေ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 မူင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ထႃႇပၼႃႇယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးႁူမ်ႈၵတ်းႁူမ်ႈယဵၼ် ၸဝ်ႈတီႈလီပႂ်ႉပႃးၼႆလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁုင်း တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ၸွမ်းဝၢင်းၵွင်းမူး ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA သေ ၵႂႃႇတူၺ်းဢွင်ႈတီႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15  March 2023 ၼၼ်ႉလႄႈ‌ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2023 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ‌ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၽီႉသိၵ်ႉၼႃႈလိၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ယဝ်ႉၵႂႃႇသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ 18 May 2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းလပ်းၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸိူဝ်းယူႇဝႆႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇသေ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း