ပၢင်ပွႆးဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼရၼႃႇထ ဢႃႇယု (69) ပီႊတဵမ်

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼရၼႃႇထ (မႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၸ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢႃႇယု (69) ပီႊတဵမ် တီႈၵျွင်းမႁႃႇဝုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼရၼႃႇထ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၽွတ်ႈႁဵတ်းတင်ႈပၼ် မူႇၸုမ်း လၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ (1) ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်း၊ (2) ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵ၊ (3) ၸုမ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ၊ (4) ၸုမ်းသၢႆငဝ်းသႃႇသၼႃႇသေ ၼႂ်း (4) ၸုမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်းၽႂ်မၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇသိတ်ႉထ၊ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတႃႇသီႇရိ၊ ၸုမ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ ပဵၼ်ၸၢႆးၽူဝ်းၺုၼ်ႉ၊ ၸုမ်းသၢႆငဝ်းသႃႇသၼႃႇ ပဵၼ်ၸၢႆးသႅင်သႂ် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4) ၸုမ်းတႄႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တင်း (4) ၸုမ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်သၢင်ႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝိၸႃႇတမင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူးလူင်ၼရၼႃႇထ ဢႃႇယု (69) ပီႊတဵမ် ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ပွႆးဝိၸႃႇတ မင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼရၼႃႇထ ဢႃႇယု (69) ပီႊတဵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၼရၼႃႇထၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်ၶိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ၊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းသေ ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁူမ်ၸူမ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈႁူဝ်ၵျွင်း လၢႆလၢႆၵျွင်း လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း