ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉသုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီႊ ဢၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 လိူၼ် February ပီႊ 2023 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် တေၶပ်းၶိုင်ၸတ်းႁႅၼ်းၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် လႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈတင်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတေလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇ ၶဝ်သေ ၸင်ႇၵွႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးယုင်ႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းဢီႈသင်။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းလီ တီႈၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီႊ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းၶႃႈ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း