ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2114 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တေမီးပႃးပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸုမ်းၸရေးလင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်ပႃး။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 25 November 2019 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တႄႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇ ပီႊၵဝ်ႇ 2113 ၼီႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2114 ၼီႈ ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 26 November 2019 ဝၼ်းလိူၼ် 12 လပ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ပၢၼ်ၵဝ်ႇသေ၊ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 23:50 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸပ်းတဵၼ်းယွၼ်းသူး သူင်ႇၸဵင် ပီႊၵဝ်ႇ 2113 ၼီႈသေ၊ သိုပ်ႇၸပ်းတဵၼ်းယွၼ်းသူး ႁပ်ႉၸဵင်ပီႊမႂ်ႇ 2114 ၼီႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ထွႆလင်ယဝ်ႉ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈလႄႈ တေမီးတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း ႁပ်ႉၸဵင်ပီႊမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း မီးဝႆႉဝႃႈ ၵိၼ်ၸဵင်၊ ပႂ်ႉၸဵင် ၼႆၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တေႁဵတ်းၶဝ်ႈတမ်ငႃး ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၵိၼ်ၸဵင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 27 November 2019 လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇ တီႈပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉသေ တေမီးပႃး ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပၢင်း (ပီႇတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်) မႃးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းလႄႈ မီးသၢႆသိုၵ်း မႃးၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ မီးပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸုမ်းၸရေး ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းဝႆႉ လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 – 24 November 2019 ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ၊ ၶိုၼ်ႈလၵ်းသဝ်ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၸၼ်ၸိူၵ်ႈလႄႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း