ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ (ပထႃႇၼ) လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင်  ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ပီႊ 2021 ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတ်းဝၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ  လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 8  တီႈပၢင်ႁူမ်ႈ  ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသေတႃႉ ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ပၢင်ၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းပၢင်ၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ  ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:46 မူင်း  တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 December 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:46 မူင်း ၸင်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပထၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၵႂၢမ်းပႃႇလိ ဢၼ်မီးဝႆႉဝႃႈ “ပထႃႇၼ” ၼႆၼၼ်ႉသေပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ တြႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႂ်း ဢၽိꩪမ်ႇမႃႇပိတၵၢတ်ႈ ၵျၢမ်းထူၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ “ပထႃႇၼ” မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈထတ်းသၢင်ၼႆသေ မီးမႃးမိူဝ်ႈဝၢႆးၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ႁုပ်ႈလႆႈသပ်ႉပၼ်ၺုတၺၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃး တီႈတႂ်ႈမႆႉၺွင်ႇပေႃးထိ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼိူဝ်ပလၢင်ႇႁူင်းသႅင် ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 35 ပီႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တြႃးပထၢၼ်းထမ်ႈၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈတႄႇႁေႃး ၶမ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈလုၵ်ႉမိူင်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်မိူင်းၽီတႃႇဝတိင်ႇသႃႇ တႄႇဢဝ်ၶမ်ႈၶဝ်ႈဝႃႇ လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ႁေႃးတြႃးပထၢၼ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပၼ်တီႈ ၶုၼ်ၽီ သၼ်ႇတုသီႇတႃႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႄႈ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶုၼ်ၽီ ၼႂ်းမိူင်းၽီ တႃႇဝတိင်ႇသႃႇတင်းသဵင်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး တေႃႇထိုင်ပီႊ 2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း