ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်မင်ႇၵလႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆသေ ယူႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးႁေႃးပထၢၼ်း (ပထႃႇၼ) လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင်  ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ပီႊ 2021 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ  လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (8) တီႈပၢင်ႁူမ်ႈ  ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယိူင်းၸူး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ  တႃႇၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း လႄႈ ၵုမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်တင်းလူင်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပၢင်ပွႆးႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (8)  ပီႊ 2021 ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 မူင်း တၢင်ႇသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ထိုင်မႃးယၢမ်း 09:30 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဢိၵ်ႇၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇပွႆးႁေႃးပထၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ ဝႆႈသႃ ၵၼ်ႇတေႃး ၽြႃးတြႃးသေယဝ်ႉ ယၢမ်း 09:46 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ဢၼ်ဝႃႇတေႃႇယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ  (ၸဝ်ႈၶူးဢုၵ်ႉတရ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း)   လႆႈတႄႇၽတ်းႁေႃး ပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင်သေတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ ၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၽတ်းႁေႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈ  ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်း တႄႇဝၼ်းထီႉ – 26 November 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:46 မူင်း  တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 02 December 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်း 09:46 မူင်း ၸင်ႇၵိုတ်းပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပထၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၵႂၢမ်းပႃႇလိ ဢၼ်မီးဝႆႉဝႃႈ “ပထႃႇၼ” ၼႆၼၼ်ႉသေပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ တြႃးပထၢၼ်းထမ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႂ်း ဢၽိꩪမ်ႇမႃႇပိတၵၢတ်ႈ ၵျၢမ်းထူၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ “ပထႃႇၼ” မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈထတ်းသၢင်ၼႆသေ မီးမႃးမိူဝ်ႈဝၢႆးၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ႁုပ်ႈလႆႈသပ်ႉပၼ်ၺုတၺၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်ၽြႃး တီႈတႂ်ႈမႆႉၺွင်ႇပေႃးထိ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼိူဝ်ပလၢင်ႇႁူင်းသႅင် ၽွင်းဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 35 ပီႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တြႃးပထၢၼ်းထမ်ႈၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈတႄႇႁေႃး ၶမ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း ပုတ်ႉထၸဝ်ႈလုၵ်ႉမိူင်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ်မိူင်းၽီတႃႇဝတိင်ႇသႃႇ တႄႇဢဝ်ၶမ်ႈၶဝ်ႈဝႃႇ လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ႁေႃးတြႃးပထၢၼ်းၸဝ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ ပၼ်တီႈ ၶုၼ်ၽီ သၼ်ႇတုသီႇတႃႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႄႈ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶုၼ်ၽီ ၼႂ်းမိူင်းၽီ တႃႇဝတိင်ႇသႃႇတင်းသဵင်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး တေႃႇထိုင်ပီႊ 2021 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (8) ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း