ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးၼၼ်ႉသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း မီးၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 November 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼႂ်းမိူင်း /ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2,569 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူႈပွၵ်ႉ၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်ႈႁွတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးသေ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:50 မူင်း သၢႆသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼိုင်ႈၸိုင်ႈ (3) ၸဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၼႂ်းပၢင်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇ ၵူႈတီႈတီႈ၊ ၵူႈပီႊၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၵ်းတိုၼ်ႇ ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ ပူၵ်းတိုၼ်ႇ ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်း မၼ်းၼႄမႃးၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တႆးယူႇတီႈလႂ် ၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ယူႇတီႈၼၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမႃးၶႆႈပိုၼ်း ၼႄလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႁူႉပိုၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်လူင်လိုမ်းပိုၼ်း၊ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈ တႅမ်ႈၽိတ်းၽိတ်း ၽူၼ်ၽူၼ်သေ ဢဝ်ၵႂင်ဝႆႉၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃ ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပီႊၼႆႉ မီးပႃးပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇ ၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸုမ်းၸရေး ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းဝႆႉ လင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်ပႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 November 2019 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသမ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်း (Geneva Call) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်း ၺႃးၽေး ၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉပႃး  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း