ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵၽိပႃလ  လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပႃႇရႃႇၵူႇ PhD တူၼ်ထီႉ 2

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵၽိပႃလ ဢၼ်ပဵၼ် သင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပႃႇရႃႇၵူႇ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁိတူၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်တူၼ်ထီႉ 2 ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်းမႃးတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢိတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယူႇတီႈၸိူဝ်းၸႃႉပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် 1. ၸၢႆးသိူဝ်+ၼၢင်းသႅပ်ႉ၊ 2. ၸၢႆးၵီးဢွင်ႇ+ၼၢင်း ၼူႉ၊ 3. ၸၢႆးၸေႃးတိၵ်းၵ+ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ၊ 4. လုင်းသႃႇ+ပႃႈၽိတ်ႈ၊ 5. ၼၢင်းၽႄးၶမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈမူႇမီႈၸုမ်းၼွင်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸဝ်ႈၶူးႁိူင်းသႅင် ဝၢၼ်ႈသေႃႉ မိူင်းသူႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လႆႈဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃႇ ၽေႃးၵၽိပႃလ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပႃႇရႃႇၵူႇ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁိတူၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်တူၼ်ထီႉ 2 ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃႇၽေႃးၵၽိပႃလ  လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပႃႇရႃႇၵူႇ PhD တူၼ်ထီႉ 2

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:15 မူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လႆႈၵႂႃႇၽိတ်ႈပၢင်း ၸဝ်ႈၶူး ႁိူင်းသႅင် တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း EMPORIUM HOTEL  ယုၵ်းတူဝ်ယေႃးၶိင်းမႃးတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈယဝ်ႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈၶူး ႁိူင်းသႅင် လႆႈၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ လႄႈ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႉတင်း လဵင်ႉလူပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00-21:00 မူင်းၵေႃႈ တေမီးပၢင်ႁေႃးတြႃးၵႂႃႇ တမ်ႈတီႈဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း