ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08/05/2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114ၼီႈ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08: 30 မူင်း  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၶူးသွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇယဝ်ႉ ယၢမ်း 8 : 50 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးလူင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သေ လႆႈတႄႇပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇ ယၢမ်း 09 : 00 မူင်း  ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တင်းသဵင်ႈ မီး (264) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေပဵၼ် ႁႅင်းမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ သေဢမ်ႇၵႃး ပုၼ်ႈတႃႇၶူးသွၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇဢဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ “လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼေႃႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉတႄႇၽုတ်းမႃးၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းမေႃလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်မၼ်းၵေႃႈ မႆႉၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႈလီ တေလဝ်းမႃးသေ သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်မၼ်းၸိုင် မႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵူတ်ႉၵူတ်ႉငေႃးငေႃး တေဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ လႅပ်ႈလဝ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ယင်းသိုပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇလူၺ်ႈ ႁူၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 1. လွင်ႈႁူင်း ႁဵၼ်း 2. ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူး 3. ပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈ 4. ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း  5. ပုၼ်ႈၽွၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ 6. ပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း  ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး သေ လူပ်းလင်ၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁူႉ ပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းသေ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၼင်ႇတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢႆးတၢၼ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉၼႆႉသေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ 3 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇထႅင်ႈ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးဝႃႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈတွင်းမၢႆၵႂၢမ်းႁူႉ ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၶူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈတင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၵႂႃႇသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတွၼ်ႈသူးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် ၽၢႆႇလူလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း