ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

ဝၼ်းထီႉ 15 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်။ ၼႂ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ဢိၼ်းၾၢင်၊ ၶိင်းလၢဝ်၊ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉလႅင်း လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး သေဢမ်ႇၵႃး ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မႃးၵျေႃႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် တၢင်းၵႃႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း