ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸမ်ယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၼမ်

ၼႂ်းပီႊၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ  တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် သူင်ႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်သေ မိူၼ်တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈသၢင်ႈပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸမ်ယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၼမ်
“RCSS/SSA”

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 08 November 2020 (လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈသဵင် ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း (တွၼ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်) ၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ ၼႆသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈတွၼ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၼ်ပႃႇတီႇ လႆႈလီလီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး Restoration Council of Shan State / Shan State Army – RCSS/SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး Shan State Progress Party / Shan State Army – SSPP/SSA တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸမ်ယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2  တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၼမ်
“SSPP/SSA”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ယူႇၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း လႄႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၸွမ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈ တေႃႇ ဝၢၼ်ႈဝႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် တေမီးမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး ငိူင်ႈဝႄႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ တိုၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၶိူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈပႅတ်ႇပႃး ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးထႅင်ႈ ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၵဵင်းတွင်း တင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 တပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သေ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸမ်ယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2  တပ်ႉသိုၵ်း တင်းၼမ်
“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ”

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ −  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႃလၢႆးႁႂ်ႈမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း ဢွင်ႈတီႈလွႆၸေး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁဝ်းယူႇဝႆႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဝႄႈပၼ်ၶဝ်လႆႈ ပေႃးၶဝ်မႃးၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တိုၼ်းတိူဝ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်း ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယူႇ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉပၼ် ၼင်ႇၵႃႈဝႄႈလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။

RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ပႃးၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇ ၊ SSPP/SSA ၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေ ပဵၼ်ပႃးဝႆႉလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းသင် လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း