ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၸွင်ႇတေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၼ်

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ပေႃးၼႆၸိုင် တေမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ လႄႈသင် သင်ဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၵေႃႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႆႇမူတ်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉသေ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးထႅမ်ထွၼ် လႄႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020  ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မီးၼၼ်ႉတႄႉ ၸူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်း ပႆႇမူတ်းသဵင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈသၽႃးၸိုင်ႈ မိူင်းဢၼ်တေပဵၼ်မႃးထႅင်ႈၼႆႉ လိူၵ်ႈတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ သင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼၼ်လႆႈပေႃးၼႆ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၵႄႈၵၢင် ၸူဝ်ႈပႆႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ပေႃးၼႆ လွင်ႈတႃႇတေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႅၼ်းၽွင်း ၽူႈဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈတႃႇတေသူၼ်းတုမ်၊ လွင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီၵၢၼ်မိူင်း၊  ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈလႂ်ယၢမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးယႄးၵျေႃႇၸႂႃႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်း  ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 သေ ယူႇတီႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သင်ဝႃႈတေၶၢႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၼင်ႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီတႅပ်းတတ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သင်ပေႃးၼႆ တေမီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼုၵ်ႉယုင်း ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇဢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈသင် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉ ယုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းၶိုၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈ November 2015 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ (1) ပီႊပၢႆ ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီႊ 2017 လႄႈ ပီႊ 2018 ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ (6) လိူၼ် ၸူဝ်ႈပႆႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း