ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပွၵ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းပႃး ၽွင်းယၢမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း New Myanmar Foundation လႄႈ ၸုမ်း EEOP (ၸုမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ) သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း (1,000) ပၢႆသေပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တေႃႇပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ (ပႄႇမႄး) ၊ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈၼမ် ၊ မီးၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၼမ်လႄႈ တီႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ် မိူၼ်ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၼမ်လႄႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼမ်လိူဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း PACE ဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇသဝ်းဝႆႉတၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၊ တီႈဢၼ်ၵဵပ်းသိမ်း ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ရူဝ်ႇႁေႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ (Yohei SA SA KA WA) လၢတ်ႈဝႃႈ − တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၼိုင်ႈၶႅပ်းသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်လႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆယူႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၼိုင်ႈၶႅပ်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းလႆႈယူႇ၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈၺႃးၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၵေႃႈ တေမီးယူႇၽွင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၽဵင်ႇပဵင်း ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (10) တီႈသေယဝ်ႉ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈတေထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵၼ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ဢူးလႃႉတဵင်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၽူႈတႅၼ်းၽွၼ်းဢၼ်လႆႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း