ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် မိူၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် မိူၼ်ၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဢေးသျုး ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း (the Asian Network for Free Elections) ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းဢေးသျုး ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ယင်းလႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄး ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး 8.6 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊ 2020 ၸွမ်းၼင်ႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈဢွင်ႇပေႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (USDP) တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်သေ မႃးတၢင်ႇၼႄသင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းဢေးသျုး ၼင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 400 ဢွင်ႈတီႈ ၵူၺ်းထူပ်းႁၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈဢိတ်းဢွတ်း ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼင်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၸမ်ထိုင်သၢမ်လိူၼ် ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းသၽႃး လႄႈ တေမၵ်းမၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 မိူဝ်ႈၽွင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 04:00 မူင်း တီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼမ်
REUTERS

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်သိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၽၢႆႇသိုၵ်းသမ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 802 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 5,210 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း