ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ၵမ်းလဵဝ်

ဝၢႆးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း လၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၊ ပၢင်လူင် ၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၵဵင်းတွင်း ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် November 2020 သဵင်ႈ ၼႆသေ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉတင်းၼမ်။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ၵမ်းလဵဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02 November 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ − ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း EAOs ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ RCSS/SSA လႄႈ KNU/KNLA သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၵႆႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႆႉမီး ပၼ်ႁႃၼႃႈလိၼ်ၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ − ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ − ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈလိူၼ် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်းၼမ် 30 ပွၵ်ႈ/ပၢင်တိုၵ်း−ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊၼႆႉ RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းတၢင်းၵႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း သေပွၵ်ႈလႄႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ဢွၼ်တၢင်းသေ ၵမ်းလိုၼ်းၶိုၼ်းဢဝ် တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဝႃႈၼႆမႃးတႃႇသေႇ။  

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ (1) ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ (3) ၽႃႇသႃႇ ၊ (4) သႃႇသၼႃႇ။ လၵ်းၼမ် (ပေႃႇလသီႇ) 6 ၶေႃႈ (1) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၊ (3) တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ (4) ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၊ (5) သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ (6) လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း