ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၵူၼ်းဢၼ်မီးၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တေတိူဝ်းမႃးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ ၽူႈမီး သုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တေတိူဝ်းမႃးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၽၢႆႇတၢင်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၵူၼ်းဢၼ်မီးၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တေတိူဝ်းမႃးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉ

ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7Day ၵႂႃႇဝႃႈ − တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ လႆႈၵဵပ်းႁုပ်ႈၶိုၼ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၽူႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၶဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈၶိုၼ်းမႄး update ပၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် July တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ် September 2019 ၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇယူႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ဢၼ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆဝႆႉဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်မီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမျိၼ်ႉၼၢႆႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တေပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၽူႈဢၼ်မီးၶႂၢင်ႉပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း ၵေႃႉမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပီႊ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊ ဢၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်ပီႊ 2020 ၼႆႉၵွၼ်ႇၸွင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼႆႉ သဵၼ်ႈသၢႆ မၢႆၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မီး 34 လၢၼ်ႉပၢႆသေ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ၵေႃႉမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေတိူဝ်းလိူဝ်မႃး မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း −7Day
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း