ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇသေ ၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ ပႃႇတီႇ Republican လႆႈလူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ပၢၼ်ထီႉ 2 သေ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း တိုၵ်ႉၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢေႇလိူဝ်သေ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ 214 ဝၢၵ်ႈ တေႃႇ  264 ဝၢၵ်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉလႄႈ ထရမ်ႉ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၼမ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၵွၼ်ႇၼႆၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၶွမ်ႇမသိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၼပ်ႉၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉ ၼႆယူႇ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉလၢမ်းပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈၵႆသေ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း မီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ မီးလွင်ႈယႃႉလူႉပေႃႉထုပ်ႉၶူဝ်းၶွင် လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ယႃႉၽႅၵ်ႈပႅတ်ႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႄႈ ပႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ၽူႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်သေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶဝ်တေပဵၼ်ၽူႈပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Fox News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼႆႉ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပႃႇတီႇ Democrat လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 264 ဝၢၵ်ႈ၊ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပႃႇတီႇ Republican သမ်ႉလႆႈ 214 ဝၢၵ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း 270 ဝၢၵ်ႈ တဵမ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ တေပဵၼ်ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ပၢၵ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း