ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ (20) လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃယႃ ၸုပ်ႈ (6)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ (20)  လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃယႃ ၸုပ်ႈ (6) တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်ႈ (20) လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃယႃ ၸုပ်ႈ (6)  တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ မီးၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ၊ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူးသွၼ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ (20)  လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃယႃ ၸုပ်ႈ (6) ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ မေႃယႃၽၢႆႇယူႇလီၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉတေဝႃႈ ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇယူႇလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈပွင်ႇမၼ်းၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း မေႃယႃၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ ပေႃးႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇမေႃယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၺ်း လူဝ်ႇမေႃယူတ်းယႃပႃးၸႂ်ၶဝ် တူဝ်လႄႈၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ယူတ်းယႃၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်၊ ယူတ်းယႃတူဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈပွင်ႇမၼ်း ဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ် ယႃႇပေႁႂ်ႈ ၶဝ်ၸႂ်တူၵ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယဝ်ႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းပဵၼ်ပႃး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လၢႆးလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမေႃယႃႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇမေႃယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁဝ်းပႃး၊ ပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇယူတ်းယႃၵူၼ်း ၸွႆႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဝ်းပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးၽူႈၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးႁဵၼ်း ယူႇၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ်ဝႃႈ ႁဵၼ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉယဝ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးႁဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇမႃး ၸွႆႈၶိုၼ်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းမီး၊ လူဝ်ႇလႆႈၸွႆႈ ၶိုၼ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇမေႃယႃႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႈ၊ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ဝႃႈ လူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉသႃပႃး ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ မႃးလၢတ်ႈလေႃးၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဝ်း၊ မေႃယႃဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈတႅၵ်ႈၼိူင်းလီ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇမီးတၢင်းယၢမ်ႈလီ ႁႂ်ႈမေႃပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ် လႆႈတၵ်ႉလႆႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်း ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းတႃႇသေ၊ ပေႃးပဵၼ်မေႃယႃၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵိၼ်လဝ်ႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈသေႁဵတ်းၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇလီ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ယင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် မေႃယႃၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်သေ မႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ယူတ်းယႃပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလဵင်ႉလူ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ် ၽူႈပၼ်တၢင်းႁူႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈ (20) လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃယႃ ၸုပ်ႈ (6) သေ ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း