ပၢင်လူႇတၢၼ်းယွၼ်းသူးပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းပႂ်ႉပႃးလုမ်းလႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႆႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းသွမ်း ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇ ယွၼ်းသူးပၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းသိလ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႂ်ႉပႃးလုမ်းလႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ယႃႈၶမ်းလႅင်ၶမ်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယႃႈၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယႃႈမျႃႉယဵၼ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ဝၼ်းပိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်/တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းသွမ်းပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိူင်းၸူးၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီၼႆသေ လႆႈလူႇသွမ်းပၼ် (1) လူႇသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ (2) သွမ်း သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ၊ သွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ သွမ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ သွမ်း ၽူႈဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ သွမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇတီႈလိၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈလူႇသွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ (1) သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ (2) သွမ်းယူႇလီ သုင်းဝၢၼ် သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ (3) သွမ်းယူႇလီ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်းယွၼ်းသူးပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်/တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး မီးမဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇ ႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးတင်းသဵင်ႈ၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ မေႃဝႆႉၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ပုၼ်ႈပၢင်ၽွၼ်းလီ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ပႂ်ႉပႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းပႂ်ႉပႃးလုမ်းလႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်/တီႈၵႆ ႁူမ်ႈပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢၼ် လႆႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉ လႄႈ ၸွင်ႈၶမ်းမုင်း မၢၵ်ႇႁိၼ်ၽိူၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ၼႃႈထမ်ႈ ဢိၵ်ႇ သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႃႈပၢၵ်ႇထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း