ပၢင်လူႇတၢၼ်း သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈထိုင်တူဝ် ၸဵမ်ၵေႃႉလိပ်းၵေႃႉတၢႆ ၵေႃႉႁၢႆၵေႃႉၶွႆႈ ၼႆသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းၽြႃး ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ယႃႈၶမ်းလႅင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၼၢႆးၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ပၢင်ႇၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းသွမ်းလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင် ၸဵမ်ဢၼ်ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁႅၼ်းသွမ်းၽြႃးၸဝ်ႈ ဢူၼိုင်ႈ၊ သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ၊ သွမ်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတေပေး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼတင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈလူႇတၢၼ်းပႃး သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈလူင် သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢူၼိုင်ႈ၊ သွမ်းတၢင်တူဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢႃႇၸေႇယ ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ပူးၼိင်ႇတ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လူႇတၢၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ၶူးသွၼ်လူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ သုတ်းမုၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ယင်းလႆႈလူႇပႃး ၸေႇတီႇၵွင်းမူးသၢႆး ဢၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ႁဝ်းၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ဝႃႈ ၽွၼ်းလီလႆႈလူႇၵွင်းမူးသၢႆးၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇတီႈႁၢႆႉတီႈမိူၵ်ႈ ဢမ်ႇတူၵ်းမိူင်းငရၢႆးလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸရေးၸၢႆးၸိူင်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁေႃးလိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁႅင်းတူဝ် တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 23 ပီႊယဝ်ႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈလႄႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လီငၢမ်း ဢွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း