ပၢင်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တမ်ႈတီႈထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၵုသူဝ်ႇတၢင်းလီ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈထိုင်တူဝ် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၵေႃႉလိပ်း ၵေႃႉတၢႆ ၵေႃႉႁၢႆၵေႃႉၶွႆႈ တင်းသဵင်ႈၼႆသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးထမ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ သွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ တမ်ႈတီႈထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်းလွႆ ထုင်ႉမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ် တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ သွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႈထမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (ၵ) တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ (ၶ) လူႇတၢၼ်းသွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ (င) လူႇတၢၼ်းပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၽူႈၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ (ၸ) လူႇတၢၼ်းသွမ်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဢၼ်လူႇတၢၼ်းပၼ် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၽူႈၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးသွမ်း တၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ (11.7.1991)၊ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၺႃႇၼသမ်ႇၽႃႇရ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လွၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ (8.7.2008)၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် သေႃးၽိတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် လွၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ (22.11.2009)၊ ၸဝ်ႈၶိင်းၸိုၼ်ႈၶမ်းသႂ် ၸေႊလၢၼ်ႉ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊသႃႇသၼႃႇ 2514 ၼီႊ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းမွၵ်ႇၸၢမ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၽူႈၼႄသဵၼ်ႈတၢင်း တၢင်းၵတ်းယဵၼ် ၸဝ်ႈမၢဝ်းလူင် သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ(10.11.1998)၊ မေႃလိၵ်ႈလူင် လုင်းၸရေးငိုၼ်းယွတ်ႈ မိူင်းယု၊ ပေႃးသႅင်လႃႈ + မႄႈသႅင်လႃႈ လႄႈ သွမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး (33) ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်လူႇတၢၼ်းသွမ်းယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီး သွမ်းယူႇလီသုင်းဝၢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသုၶမ်း သုၶမိၼ်ႇတ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၸဝ်ႈပေႃႈ သိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ (ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ်၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း မႁႃႇမုင်ႉ မိူင်းၸေႊ၊ မေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလႆႈလူႇတၢၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သုၶမ်း ၶိင်းၼၢႆး ၸၢႆးယိင်းတင်းသဵင်ႈထႅင်ႈ ဢူးၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသုၶမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ (18) တူၼ်သေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတြႃးၸဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ (3) လိူၼ် တီႈထၢတ်ႈၵွင်းမူး မႁႃႇသုဝၼ်ႇၼ ႁူဝ်မိူင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊယဝ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၶိုၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၵေႃႉလိပ်း ၵေႃႉတၢႆၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း တီႈသိမ်ႇၼမ်ႉ လႄႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉသေ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸႃႉၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင် 12 : 00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ႁႃႈတူၼ်ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇလွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈ၊ ဢုပတ တၢၼ်ႇတိ၊ ပတ်ႉၸယုတ်တေသ ပထၢၼ်း လႄႈ ၸိင်ႇတႃႇမၼိၵႃႇထႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႂ်ႉပႃးလုမ်းလႃးထမ်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၶိုၼ်းလွတ်ႈႁေႃး ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ တြႃးသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 00 မူင်းသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း တီႈသိမ်ႇ တဵၼ်းႁဵင်၊ တီႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ တဵၼ်းႁဵင်၊ ဢွင်ႈတီႈထၢတ်ႈၵွင်းမူး တဵင်းႁဵင် သေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးပၢင် ၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူးၵၼ်သေ   ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ သွမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈၶမ်းလႅင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယႃႈၵျွင်းၶမ်းမျႃႉယီႇ ဝဵင်းပၢင်ၶမ်း၊ ယႃႈမျႃႉယဵၼ်ႇ ဝၼ်းပိူင်း လၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈလႆႈၵုသူဝ်ႇၽွၼ်းလီ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းပေႃးၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09259135067 ဢမ်ႇၼၼ် 09444298531 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း