ပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (3)

ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ပၢင်ႁူမ်ႈ ၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢိၵ်ႇတင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ မီးပၢင်ထွမ်ႇ ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼရၼႃႇထ (မႁႃႇသတ်ႉထမ်ႇမ ၸေႃးတိၵထၸ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝတ်ႉမႁႃႇဝၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉတမ်ႈတီႈ မေႃသွၼ် ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ် ပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ပၢႆးႁူႉၼႂ်းထမ်ႇမ တီႈလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈသေ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မီးပၢႆးႁူႉမေႃ ၼႂ်းထမ်ႇမ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၼရၼႃႇထ ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတယဝ်ႉ ၶူးသွၼ်၊ မေႃသွၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် တႄႇပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၵႂႃႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇသိတ်ႉထ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႂႃႇသေ သပ်းလႅင်းၼႄ ပိူင်ဢွၵ်ႇ  ၶေႃႈထၢမ် ၸၼ်ႉဢွၼ် လႄႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးဝပ်ႉပ သပ်းလႅင်းၼႄ ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸၼ်ႉသွင် လႄႈ ၸၼ်ႉသၢမ်၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုင်ႇတရ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်သၢႆး သပ်းလႅင်းၼႄ ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸၼ်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ တႄႇပၢင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ပၢင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 01 : 00 မူင်း ၸုမ်းၶူးသွၼ်၊ မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တႄႇပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း သိုပ်ႇတူင်ႉတၵ်ႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်သေ ၸဝ်ႈၶူးပၺႃႇၽေႃးၵ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်၊ မေႃသွၼ် ၶဝ်ၵႂႃႇသေ ဝၢႆးပၢင်ႁူမ်ႈထူပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းမႁႃႇဝၼ်ႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵေႃၽႄ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ၊ ဝတ်ႉမႁႃႇဝၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁူမ်ႈတင်း သဵင်ႈ မီး (26) ဢွင်ႈတီႈသေ ၼႂ်း (26) ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်၊ မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈထၢမ် မီး (15) ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ (75) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းလႅင်း ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ပၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵတ်းထမ်ႇမၼႆႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် မေႃသွၼ် ၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်းသေ ပႄႉတူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း၊ ပိူင်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်သေ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၶွၼ်ႈတုမ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ၸွမ်းၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းၶူးသွၼ်၊ မေႃသွၼ် ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း