ပၢင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်း (10%)

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 59 ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းသေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႆႈသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်သေ တူဝ်ၼႄႇ ထရမ်ႉဝႆႉယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်း (10%)။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 – 30 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 13 – 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ  ပဵၼ်ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ Republican လႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇ Democrat တင်းသွင်ၵေႃႉ သွင်ပႃႇတီႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ NBC လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Wall Street Journal လႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁုပ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ၽၢႆႇပႃႇတီႇ Democrat မီးယူႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁႃႈသိပ်းသွင် (52%) ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း ပႃႇတီႇ Republican ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇသိပ်းသွင် (42%) ပွင်ႇဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆတႅၼ်ႇ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်လိူဝ်သေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ 10% ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ပၼ်ႁႅင်း ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႄႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ (87% တေႃႇ 5%)၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃႇယု 18-34 ပီႊသမ်ႉ (60% တေႃႇ 32%) လႄႈ ၽူႈဢႃႇယုႇယႂ်ႇသမ်ႉ (58% တေႃႇ 35%) ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် (57% တေႃႇ 37%) ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီး သုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မွၵ်ႈ 68% တေလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇထႅင်ႈ 28% တေပႂ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝၼ်းထီႉ 03 November 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢွၼ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵဝ်ႇလ်လႃႇရီႇ ၶလိၼ်ႇတၼ်ႇ (Hillary Clinton) လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်သေ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပဵၼ်လၢႆလၢၼ်ႉသဵင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၽိူဝ်ႇၼပ်ႉသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လႆႈၶိုၼ်ႈၼင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တဵမ် 4 ပီႊ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း